Your Cart

Surinaams eten Turnhout

Algemene voorwaarden

Artikel 1 

Definities algemene bepalingen
Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden van Suri2Go, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan.

1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

1.2 Manager
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigd bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies, gerechten en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een (horeca)overeenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door Suri2Go te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Restaurantbedrijf
Suri2Go waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende (alcoholische) drank(en).

1.8 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst) De totale omzetverwachting van Suri2Go inclusief bedieningsgeld, en BTW  terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachtingen is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.9 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Suri2Go gedane (mondelinge) mededeling dat van een of meer overeenkomsten horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door horecabedrijven aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.10 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.11 Groep
Een groep van personen aan wie door een horecabedrijf een of meer horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.

1.12  Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.13   Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.14   Keukengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte spijzen.

1.15   Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door Suri2Go minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd. Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2
Algemene bepalingen

2.1 Suri2Go.be is onderdeel van Suri2Go (BTW BE0760.346.574) met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44. website www.suri2go.be.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verkopen en prestaties, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze voorwaarden blijven van kracht, zelfs indien de overeenkomst niet als een koop zou worden gekwalificeerd.

2.3 Onder ’de afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Suri2Go een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Suri2Go een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

2.4 Indien Suri2Go niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat ALSO het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Suri2Go niet, tenzij deze schriftelijk door Suri2Go zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat ALSO een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van ALSO niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

Artikel 3

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1 Suri2Go kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer wettelijk strafbare gronden vermeld in het Wetboek van Strafrecht / Belgisch Recht, bijvoorbeeld bij het voordoen van discriminatie.

3.2 Alle door Suri2Go gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud ‘’zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt’’. Doet Suri2Go binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.3 Wanneer Suri2Go aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant Suri2Go een aanbod doet tot het sluiten van een (horeca)overeenkomst terzake het totaal of een gedeelte van in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient dan door Suri2Go van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangedaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Suri2Go is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN SURI2GO

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor Suri2Go. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van Suri2Go en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.

4.2 Suri2Go is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht de overeengekomen horecadiensten te verlenen op  de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

4.3 De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van Suri2Go als bedoeld in artikel 12;
b. indien de klant niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c indien de klant de in artikel 7 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Suri2Go heeft.

4.4 Suri2Go is niet gehouden enig goed van de klant in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.5 Indien Suri2Go voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Suri2Go op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

4.6.1 Suri2Go garandeert dat het voedsel dat hij te koop aanbiedt:
1.a. niet bedorven is;
1.b. voldoen aan alle eisen die de wet daaraan stelt, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de Warenwet;
1.c. van goede kwaliteit is.

4.6.2 Suri2Go is verplicht de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de afnemer volledig na te komen.

4.7 Suri2Go is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5
VERPLICHTINGEN VAN HET RESTAURANTBEDRIJF 

5.1 Suri2Go is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.

5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt Suri2Go op verzoek datgene van spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 4.1 bepaalde.

5.3 Suri2Go is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op iedere moment te staken indien de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. Suri2Go kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten.

5.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6
ANNULERINGEN

6.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Suri2Go het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 6 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

6.1.2 Suri2Go kan uiterlijk één dag voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn dan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

6.1.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 11.6 is ook op annuleringen van toepassing.

6.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de omzetwaarde te voldoen.

6.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

6.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met vier maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die Suri2Go had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden moeten worden.

6.1.7 Bedragen die Suri2Go met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Suri2Go te worden vergoed, mits Suri2Go niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

6.2 ANNULERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN BIJ OPTIE OF RESERVERING (reserveringswaarde €65.00)

6.2.1 Voor annuleringen en of wijzigingen van alle reserveringen zal het navolgende gelden. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep of individu dan geldt voor annulering en/of wijziging van die reservering het navolgende.

A. Bij annulering meer dan 7 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Suri2Go te betalen.
B. Bij annulering meer dan 3 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Suri2Go te betalen.
C. Bij annulering 3 dagen of minder voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75%  van de reserveringswaarde aan Suri2Go te betalen.
D. Bij annulering 24 uur of minder voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100%  van de reserveringswaarde aan Suri2Go te betalen.

6.3 ANNULERINGEN DOOR SURI2GO

6.3.1 Suri2Go is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Suri2Go afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven
afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

6.3.2 Indien Suri2Go een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank annuleert zijn de artikelen 6.1.1 en 3.3.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

6.3.3 Suri2Go is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de grond van die horecaovereenkomst in Suri2Go te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Suri2Go de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Suri2Go van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten,
doch vervalt zijn betalingsverplichtingen voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

6.3.4 Suri2Go is gerechtigd om, in plaats van artikel 6.3.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Suri2Go alsnog gerechtigd zijn in artikel 6.3.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

ARTIKEL 7
WAARBORGSOM EN TUSSENTIJDSE BETALING

7.1. Suri2Go kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder Suri2Go deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de omzetwaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Suri2Go en gelden
uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

7.2. Suri2Go kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.

7.3. Suri2Go mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Suri2Go onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

ARTIKEL 8
OMZETGARANTIE

8.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Suri2Go te betalen.

ARTIKEL 9
AANSPRAKELIJKHEID VAN SURI2GO

9.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Suri2Go terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

9.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.7. en 9.8. is Suri2Go nimmer aansprakelijk  voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Suri2Go. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Suri2Go bereide of gereserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

9.3 In geen enkel geval is Suri2Go gehouden een hoger bedrag een schaderegeling te betalen dan: 
1. de omzetwaarde of, indien dat meer is
2a. het door de verzekeraar van Suri2Go aan Suri2Go terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; 
2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

9.4 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is Suri2Go nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Suri2Go.

9.5 Suri2Go is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Suri2Go houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Suri2Go staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Suri2Go.

9.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.5  in rekening wordt gebracht, schade ontstaan is Suri2Go verplicht de schade te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

9.7 Indien Suri2Go goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Suri2Go daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Suri2Go nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Suri2Go opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Suri2Go.

9.8 De klant (niet zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Suri2Go volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de klant en/of enige derde jegens Suri2Go mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Suri2Go krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca) dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca) dienst werd verleend of moest worden verleend.

9.9 De in artikel 9.8 bedoelde vrijwaringverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

ARTIKEL 10
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST EN/OF KLANT

10.1. De klant en de gast en degene die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Suri2Go en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtredingen van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enig zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

ARTIKEL 11
AFREKENING EN BETALING

11.1. De klant is in de (horeca)overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de (horeca)overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichte horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) moet(en) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Suri2Go op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

11.2 Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Suri2Go.

11.3  Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage safe, bewassing, internet, telefoon, telex, t.v.-huur e.d. kan door Suri2Go een extra vergoeding worden gevorderd.

11.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen tekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betalingen zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overgekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

11.5 Wanneer voor een rekening met een lager bedrag dan € 150,- krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan Suri2Go daarenboven € 15,00 aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

11.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan Suri2Go uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende (horeca)overeenkomst te vertegenwoordigen.

11.7  Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Suri2Go heeft voldaan is Suri2Go gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in Suri2Go zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van Suri2Go  aan al zijn verplichtingen jegens Suri2Go heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Suri2Go in het voorkomende geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

11.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Suri2Go te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Suri2Go te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingtoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, die vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

11.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

11.10 Indien de klant in gebreke is dient hij aan Suri2Go alle op de inning vallende kosten te vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

11.11 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd dat ligt 2%  boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

11.12 Indien Suri2Go goederen als bedoeld in artikel 11.7 onder zich heeft en de klant van wie Suri2Go de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Suri2Go gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Suri2Go kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Suri2Go resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

11.13 Iedere aanbetaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Suri2Go in de navolgende volgorde:
1. De kosten van executie;
2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten;
3. De rente;
4. De schade;
5. De hoofdsom.

11.14 Betaling geschiedt in euro’s. Indien Suri2Go buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Suri2Go kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Suri2Go kan dit bewerkstellingen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

11.15 Suri2Go is nimmer gehouden andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. 

ARTIKEL 12
OVERMACHT

12.1 Als overmacht voor Suri2Go, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkomingen Suri2Go niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Suri2Go zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Suri2Go gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst alsmede alles wat in voorgaande gevallen als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden

12.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichtingen uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 13
GEVONDEN VOORWERPEN

13.1 In het gebouw en zijn aanhorigheid van Suri2Go verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Suri2Go te worden ingeleverd.

13.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Suri2Go heeft gemeld, verkrijgt Suri2Go de eigendom.

13.3 Indien Suri2Go door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt dat geheel voor rekening en risico van de gast. Suri2Go is nimmer tot toezending verplicht.

ARTIKEL 14
KURKENGELD

14.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Suri2Go drank nuttigt die niet door Suri2Go verstrekt is, is de klant per geopende fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

14.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Suri2Go spijzen nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

14.3 De in artikelen 14.1 en 14.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Suri2Go.

ARTIKEL 15

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.

15.2 Ingeval van geschillen tussen Suri2Go en een klant (niet zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Suri2Go, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een ander rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Suri2Go het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

15.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

15.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei redenen ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk
benadert.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst ge-update op: 1 januari 2021